XangoXango -een veelzijdige vruchtendrank van de mangosteenmangosteen

Vermoeidheid, gebrek aan energie, is een groeiend probleem waar veel mensen mee te maken hebben.

Bij kankerpatiënten is vermoeidheid (zelfs totale uitputting) een veel voorkomende klacht waar over het algemeen weinig aan te doen is.

Natuurlijke middelen kunnen, naast veranderingen in voeding en leefgewoonten een positieve ondersteuning geven.
Een natuurlijk middel is de mangosteen. De mangosteen wordt in Zuidoost Azië al eeuwenlang voor zeer verschillenden aandoeningen gebruikt. Vanwege die veelzijdigheid wordt de vrucht al decennia lang wetenschappelijk onderzocht. De mangosteen kwam goed uit de resultaten te voorschijn. De onderzoeken gaan dan ook onverminderd door.


De onderzoeken geven verder aan dat de mangosteen een gunstig effect heeft op:

  • onderhoud van het microbiologisch evenwicht
  • onderhoud van een gezond immuunsysteem
  • bevorderen van flexibele gewrichten
  • positieve mentale ondersteuning

Ondertussen adviseren steeds meer artsen en therapeuten de mangosteen aan hun patiënten.

Een arts, dr. Templeman, heeft de mangosteen grondig bestudeerd. Naast de wetenschappelijke kant heeft hij ook de ervaringen van zijn patiënten, die met de mangosteen waren begonnen, serieus genomen.

Het meest gehoorde commentaar van mangosteen gebruikers was de verhoging van hun energieniveau.

De bevindingen van zijn onderzoeken naar de effecten van de Mangosteen op de gezondheid veranderden zijn inzichten in de gezondheidszorg. Naast de normale medicatie adviseert hij regelmatig zijn patiënten de mangosteen.

Hij ziet de mangosteen als een veilig alternatief voor veel aandoeningen. Hij zegt:

"De mangosteen heeft veel preventieve en therapeutische toepassingen. Als je de effecten van de vrucht begrijpt en je weet hoe je het kan toepassen dan heb je een veilig en effectief alternatief voor medicatie."

Disclaimer: Deze informatie is louter informatief en is niet bedoeld om enige ziekte te diagnotiseren, behandelen of te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel over gebruik uw (huis)arts.

home

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.