Zapper


De Zapper van Hulda Clark is een apparaat wat het immuunsysteem ondersteunt en kan worden ingezet voor een groot scala aan ziektes: bacteriën, candida, depressie, diabetes, ontstekingen, eczeem, griep, reuma, allergie etcetera.
Hulda Clark is een onderzoekster en wetenschapster met een grote staat van dienst, die o.a. op het gebied van kankerbestrijding baanbrekend werk verricht heeft. Ook heeft ze een aantal boeken geschreven. Een bekend boek van haar hand is: Handboek zelfgenezing.
Ze is van mening dat alle ziektes en aandoeningen worden veroorzaakt door overbelasting van het lichaam door parasieten, bacteriën en vervuiling door schadelijke stoffen.


‘Ik heb de afgelopen jaren mijn portie aan virussen, schimmels, bacteriën, en dergelijke wel gehad. Het is me volkomen duidelijk geworden dat deze levensvormen het menselijk organisme volledig kunnen overwoekeren. Het enige wapen hiertegen is een sterk immuunsysteem.’


De Zapper is een apparaatje, waarin een energetisch systeem is ingebouwd waardoor een positief veld wordt opgewekt.
Het apparaat is voorzien van een rood en zwart kabeltje en twee handelektrodes.
De uitgangsspanning stelt zich automatisch in op de huidweerstand, die elke keer en bij iedereen verschillend kan zijn.
Volop Energie
E 12,50zapperKuur met de Zapper


Als het apparaat wordt aangezet, werkt het automatisch een programma van zeven minuten af.
Vervolgens dient er twintig minuten te worden gewacht.
Gedurende deze tijd komen er bacteriën en virussen vrij uit de gedode parasieten.
Een tweede behandeling van zeven minuten is nodig om deze vrijgekomen bacteriën en virussen te elimineren.
Vervolgens moet er weer een onderbreking van twintig minuten worden genomen.
De derde behandeling is de laatste en is bedoeld om er zeker van te zijn dat alle indringers vernietigd zijn of niet meer in staat zijn om zich te vermeerderen.
Dit dient zeven dagen achter elkaar herhaald te worden.


Daarna kan overgegaan worden op een behandeling van twee maal per week.
Het lichaam kan dan tussendoor rust nemen, zodat de afvalstoffen die bij dit proces ontstaan, de tijd krijgen om het lichaam te verlaten.
Het is belangrijk om tijdens de behandeling veel water te drinken, minimaal anderhalve liter per dag.


Ken de beschermingsfactoren tegen kankerShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.