ZelfgenezingZelfgenezing heeft te maken met bewustzijnsveranderingHet komt voor dat mensen met onbegrip en boosheid reageren op het woord ‘zelfgenezing’.
Zeker in relatie tot de soms ongeneeslijke ziekte kanker is dit, vanuit de huidige heersende denkbeelden, te begrijpen en te verklaren.
Helaas is het ziekteproces van kanker soms onomkeerbaar en sterven velen aan deze vreselijke ziekte.


Ook ik heb gekozen als behandeling voor de methode van bestraling, omdat ik het gevoel had dat dit in mijn omstandigheden de keuze was die me de grootste kans op genezing gaf.
Een mens dobbelt niet als het om leven en dood gaat.
Ik realiseerde me wel, dat er ook een andere weg moest zijn, maar was me ervan bewust dat ik daar als mens (nog) niet aan toe was.
Het geheim van zelfgenezing
E 24,50
Zelfgenezing gaat over de potentie, die ieder mens in wezen in zich draagt, maar die we niet geleerd hebben te gebruiken. Het is de kracht en de perfectie van het leven zelf, die we momenteel nog lang niet optimaal benutten.
Op dit moment zijn slechts weinigen in staat tot deze manier van genezen, en die mensen weten het ook van zichzelf, omdat ze weten wie zij wezenlijk zijn als mens.
Jezelf genezen heeft te maken met een grote bewustzijnsverandering, die momenteel gaande is in de wereld, en waar steeds meer mensen over nadenken en spreken.


Genezen van kanker door de technische mogelijkheden van de medische wetenschap is een belangrijke ontwikkeling van de 20e eeuw geweest en heeft ongetwijfeld vele levens gered. Dat is iets om dankbaar voor te zijn .
Zelfgenezing is een ontwikkeling die in de 21e eeuw steeds meer zal worden besproken en ook zal gaan plaatsvinden.
We zullen leren onszelf te genezen door onszelf te leren kennen.
Als we gaan begrijpen dat een mens een multidimensioneel wezen is, zullen we in staat zijn een drie-dimensioneel ziektebeeld te vervangen door een vier-dimensionele diagnose.
We zullen dan op een andere manier met ziekte en genezing omgaan en de bron van onze innerlijke leiding kunnen aanspreken.


Waarom zouden we onszelf niet de kans geven om te leren wie we werkelijk zijn, en zo op aarde kunnen zijn vanuit onze eigen levensbron, die vreugde en gezondheid waarborgt?


De MIR-methode


De MIR-methode is een zelfhelingsmethode waarmee het zelfhelend vermogen van je lichaam wordt geactiveerd.
Je kunt dit zelf op een hele eenvoudige manier doen.
Het uitvoeren van de MIR-Methode kost je niet meer dan 2 minuten per dag.
Het enige dat je nodig hebt, is doorzettingsvermogen om het minstens 4 weken vol te houden.
De meeste mensen vinden dat niet moeilijk, omdat ze merken dat er van alles gebeurt en ook vaak al verbetering is na de eerste weken.


De MIR-Methode is in 2009 ontwikkeld door Mireille Mettes van Praktijk ‘Allergie Vrij’ in Apeldoorn.
De methode mag vrij verspreid worden onder kennissen, vrienden en familie.
Er zijn 9 stappen die je kunt volgen.
Welke dat zijn vind je onder 'Video' op www.mirmethode.nlVan zelfgenezing naar de aard van genezing

Ken de beschermingsfactoren tegen kanker

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.