Zeven regels om de kans op kanker te verkleinen
Kanker eist steeds meer slachtoffers, en dreigt in de nabije toekomst zelfs doodsoorzaak nummer 1 te worden.
Het is dus meer dan ooit nodig om de vele oorzaken tot op de bodem na te speuren.
Zeker vanaf ons veertigste levensjaar is het belangrijk zo weinig mogelijk met kankerverwekkende stoffen in aanraking te komen.
Er zijn tegenwoordig al risico’s genoeg om deze ernstige ziekte op te lopen.
Het is niet erg verstandig dit gevaar onnodig te vergroten.


Het is nuttig de volgende zeven regels voortdurend voor ogen te houden.
Ze geven enig inzicht in de maatregelen die we kunnen nemen om ons in belangrijke mate tegen kanker te beschermen.Regel 1: Leef evenwichtig.
We leven in een onrustige, rumoerige tijd, die veel ellende en frustraties met zich meebrengt.
In plaats van het accent te leggen op de moeilijkheden die ons kunnen overkomen, is het belangrijk het innerlijk evenwicht te bewaren.
Als we ons laten beheersen door zorgen en ergernissen, tast dit onze gezondheid aan.
Aanhoudende psychische druk werkt als gif.
Drukkende zorgen leiden rechtstreeks tot het optreden van kramptoestanden.
Dit kan na verloop van tijd in belangrijke mate bijdragen tot het ontstaan van kanker.


Regel 2: Eet gezond.
Het is belangrijk zoveel mogelijk natuurlijk voedsel te eten.
Het is een vaststaand feit dat verschraalde voedingsmiddelen met toevoegingen van kleur- en smaakstoffen en resten van bespuitingsmiddelen, met een tekort aan vitaminen en mineralen, een fundamentele bijdrage leveren tot het ontstaan van kanker.


Regel 3: Vermijd kankerverwekkende stoffen.
Onze lichaamscellen moeten niet vergiftigd worden met chemicaliën.
Om dit te bereiken moeten alle synthetische (genees)middelen zoveel mogelijk van de hand gewezen te worden.
Vooral middelen die van fenol (teer) zijn afgeleid vallen hieronder.
Verslaafdheid aan verdovende middelen verstoort het biologisch evenwicht, zowel lichamelijk als psychisch.


Lees hier meer over voeding


Het levenselixer
E 17,95Regel 4: Neem voldoende lichaamsbeweging.
Als we te weinig bewegen, onthouden we het lichaam een belangrijke krachtbron: zuurstof.
Wandelen dwingt ons tot flink ademhalen.
Hierdoor nemen we voldoende zuurstof op en juist daaraan heeft de cel behoefte om gezond en veerkrachtig te blijven.
Een tekort aan zuurstof is een van de voornaamste oorzaken van celdegeneratie.Tank daarom geregeld zuurstof!


Regel 5: Verzorg uw lever.
Aan de lever moet de grootste aandacht geschonken worden.
We moeten dit orgaan zelfs zorgvuldiger verzorgen dan alle andere organen.
Als de lever goed en zonder stoornissen functioneert, kan er namelijk geen kanker ontstaan!
De lever vormt de belangrijkste barrière in de strijd tegen ziekte.
Zolang dit prachtige laboratorium goed werkt, kan er geen kwaadaardige ontaarding van de cellen plaatsvinden.
Bestel ook het gratis boek over de lever

6. Vermijd radioactieve straling.
We weten tegenwoordig hoe schadeling bepaalde stralen voor ons kunnen zijn.
Het is dus duidelijk dat we onze lichaamscellen daar tegen dienen te beschermen.
Niet alleen radium – en röntgenstralen zijn schadelijk, ook de steeds meer toenemende radioactiviteit speelt bij de ontaarding van de cel een belangrijke rol.
We moeten deze mogelijkheden zoveel mogelijk uit de weg gaan.
Lees meer over electromagnetische straling en bestel de Corpus Energeticus.

Regel 7: Streef naar een harmonisch huwelijksleven en/of goede relaties.
Het juiste evenwicht in relaties voorkomt onnodige klachten.
Niet iedereen is even evenwichtig, maar als relaties niet voedend en inspirerend zijn, is het beter los te laten en nieuwe vriendschappen te sluiten.
Overmatige prikkels en spanningen bevorderen op den duur kwaadaardige ontaarding van de cellen.
Wees gelukkig!Een gezonde leefwijze is een stap in de goede richting.
Wie zijn best doet om deze zeven gezondheidsregels in acht te nemen, zal er zelf alles aan gedaan hebben om kanker te voorkomen.
Zelfs iemand met een ongunstige erfelijke aanleg zal zijn gezondheid aanzienlijk kunnen verbeteren door deze regels op te volgen.

Neem na uw 40e eens een kuur met Transfer Factor . Vraag gerust advies.

Het is misschien niet altijd eenvoudig om deze discipline aan de dag te leggen, maar als u bedenkt hoeveel leed u zichzelf en uw omgeving kunt besparen, loont het beslist de moeite.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.