Een bijzonder consultHet verhaal over de f-scan

In Rusland is een aantal jaren geleden de f- scan ontwikkeld om zieke mensen zonder toevoeging van dure ingrepen of medicatie beter te maken. De werkwijze hiervan is even simpel als wonderbaarlijk. De reflectie van een orgaan wordt door middel van een laser, die op de patiënt gericht is, letterlijk in beeld gebracht. Hierdoor wordt de huidige situatie van het betreffende orgaan vergeleken met de gezonde toestand. Mocht blijken dat het orgaan op dit moment niet in een optimale toestand verkeert wordt dit aan hand van symbolen aangegeven, als ook de locatie van de storing. Tevens wordt door middel van de gemeten referentiewaarde direct de diagnose gesteld. Verder worden nu de therapiemogelijkheden aangegeven. Deze kunnen bestaan uit reguliere of alternatieve medicijnen. Elk medicijn bevat een frequentie. De therapeut die met de f-scan werkt zoekt de juiste middelen uit en via een koptelefoon worden deze frequenties (klinkt als piepjes) aan de patiënt toegediend. De f-scan bevat namelijk de frequentie van duizenden medicijnen van over de gehele wereld. Zonder schadelijke bijwerkingen wordt het zieke orgaan gestimuleerd om te genezen. Er kan dus ogenblikkelijk met de therapie worden gestart. Is de toegediende trilling tijdens het consult niet toereikend, dan bestaat de mogelijkheid om diverse medicaties op een chip te zetten, en die gedurende een bepaalde periode achter het oor te dragen.

Ik realiseerde me dat het voor mij wel eens een belangrijke stap voorwaarts kon zijn om mijn vitaliteit terug te krijgen. Een beetje eng vond ik het eerlijk gezegd ook wel, om mijn organen met alle gebreken in beeld te zien. In de praktijk bleek dat echter reuze mee te vallen. Guenter, de heilpraktiker die me behandelde, was een vriendelijke, zachte man, waarbij ik me niet alleen onmiddellijk op mijn gemak voelde, maar hij nam ook de tijd om me van alles uit te leggen. Hij vroeg me welke organen ik graag gescand wilde hebben. Nadat ik “lever, darmen, maag en nieren” had gezegd, zag ik hoe hij even zijn ogen sloot en zich energetisch op mij afstemde. “Stimmt” zei hij, en we gingen aan de slag.

Op het scherm werden, nadat Guenter bepaalde opdrachten in de computer inbracht, een voor een de genoemde organen in beeld gebracht. Door middel van symbooltjes op de organen die via een laserscan zichtbaar werden gemaakt, konden we zien hoe het betreffende orgaan er voor stond. Mijn darmen hadden nog ernstige, waarschijnlijk al decennia oude, verstoringen . “Daaruit is ook de borstkanker ontstaan” vertelde Guenter terwijl hij naar het scherm wees. Samen met hem maakte ik de reis langs mijn organen, door mijn lichaam, door mijn leven eigenlijk, waarbij hij me uitlegde hoe uit de ene verstoring de andere voortkwam, omdat alle lichaamsprocessen met elkaar in verbinding staan. Zo kreeg het ontstaan van borstkanker lang geleden zijn voedingsbodem. En ik begreep, dat het succesvol toepassen van de f-scan ook in grote mate wordt bepaald door de mens die hem bedient.

screening, f-scan, Rusland, GuenterTijdens de behandeling die ik kreeg van heilpraktiker Guenter met de f-scan werd duidelijk dat mijn darmen, lever en nieren niet optimaal functioneerden. Bij elke orgaan werd door het apparaat aangegeven welke medicijnen mijn klachten konden verhelpen, waarna Guenter opdracht gaf dit toe te dienen. Zo kreeg ik voor de lever medicatie uit Rusland door middel van trilling, voor de nieren uit de USA, voor de darmen uit Japan, en voor de maag uit Frankrijk. Omdat een eenmalige toediening niet toereikend was om voldoende correctie te veroorzaken, werden al deze medicijnen op een piepklein chipje gezet, die ik vervolgens met een stukje leukoplast achter mijn oor geplakt kreeg. Dit draag ik, op het moment dat ik dit schrijf, nog steeds achter mijn oor.

Toen ik tussen neus en lippen vermeldde dat ik kon voelen dat mijn milt zo nu en dan ook uit balans was, werd ook nog een scan van de milt en alvleesklier gemaakt. “Daar zijn we mooi op tijd bij”, zei Guenter, terwijl hij naar de symbooltjes op mijn alvleesklier wees. “Deze klachten zouden er over een jaar of tien voor gezorgd kunnen hebben dat je suikerziekte zou hebben gekregen. Nu kunnen we mooi op tijd corrigeren” . En weer gingen er trillingen mijn lichaam in via de f-scan. Het begon me een beetje te duizelen die middag, maar ik realiseerde me wel hoe bijzonder het was wat er op mijn weg was gekomen. “Ben ik even blij dat ik een pionier ben,” lachte ik tegen Guenter.Want een pionier trekt andere pioniers aan, en Guenter was daar zeker een van. Hij heeft ongetwijfeld jaren van studie en onderzoek achter de rug en zal op zijn weg ook de nodige weerstand ontmoet hebben. Zelden heb ik iemand ontmoet die zo’n grote, holistische kennis van het menselijk lichaam heeft.

Het consult met de f-scan had ongeveer een uur geduurd, waarbij het grootste deel van mijn lichaam minutieus was onderzocht. Zou ik ervoor gekozen hebben me met mijn klachten in het reguliere circuit te begeven, dan had ik eerst door de muur van de ‘het-zit-tussen-je-oren’energie heen moeten breken. Was dit gelukt, dan zou het me ongetwijfeld maanden, maar meer waarschijnlijk jaren gekost hebben om bij verschillende specialisten de diagnose boven tafel te krijgen die ik met de f-scan had gekregen - als ik hem al boven tafel gekregen had. Daarnaast had ik ook nog maar moeten afwachten of ik die medicijnen gekregen zou hebben, die specifiek bij mijn kwalen zouden passen. Onnodig te vermelden, dat de f-scan geen farmaceutische belangen mee laat spelen, maar zich uitsluitend laat leiden door vibraties.

Vrijwel onmiddellijk na da behandeling kreeg ik een wat loom gevoel over me. Ik maakte een lange nacht en het lome, stroperige gevoel in mijn lichaam nam toe in de dagen die volgden. Tegelijkertijd kreeg ik last van wisselende stemmingen. Ik had soms de slappe lach om niets, en kon het een paar uur later opeens niet meer zien zitten. Kortom, er was even niets met me te beginnen. Gelukkig onderging ik het niet alleen, maar bleef ik ook de waarneemster die kon begrijpen en voelen dat er zich heel veel afspeelde in mijn lichaam. Door het ontgiftingsproces wat daardoor op gang was gekomen, konden de wisselende stemmingen ontstaan. Na twee weken was het ergste achter de rug, en daarna ging het geleidelijk bergopwaarts. Het was voelbaar dat er meer harmonie kwam in mijn lichaamsprocessen.

Bij een tweede f-scan 2 maanden later bleek bij mijn man, die ook behandeld was, dat zijn nierfunctie maar liefst met 60 % verbeterd was. En ook prostaatproblemen die in de toekomst op de loer zouden kunnen liggen, waren aanzienlijk aangepakt. In mijn geval was er ook sprake van een verbetering, maar in mindere mate dan waarin we hadden gehoopt. De oorzaak lag volgens Guenter in het feit dat mijn organen belaagd worden door zware metalen en daardoor verkrampen. Zware metalen die mijn lichaam instromen door de amalgaamvullingen in mijn gebit. En dat is dan weer een onderwerp voor een volgend verhaal.

Van f-scan naar amalgaam


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.